You are here

Regulamin


Regulamin i Polityka Prywatno?ci
§1


motodrivers.pl jest serwisem spo?eczno?ciowym, umo?liwiaj?cym nawi?zywanie i podtrzymywanie kontaktów pomi?dzy jego innymi u?ytkownikami, w celu wymiany informacji, komentarzy i pogl?dów, korzystania z materia?ów zamieszczonych w serwisie oraz publikowania i udost?pniania innym zarejestrowanym u?ytkownikom, w?asnych informacji i materia?ów.
§2

1. Dost?p do serwisu motodrivers.pl jest bezp?atny, za po?rednictwem publicznej sieci Internet, po dokonaniu rejestracji.
2. Rejestracja i utworzenie konta odbywa si? poprzez wype?nienie formularza znajduj?cego si? na stronie www . Na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej, przes?ana zostaje wiadomo?? od administratora, zawieraj?ca link aktywacyjny potwierdzaj?cy dokonanie rejestracji. Z chwil? rejestracji zostaje zawarta umowa o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?, na czas nieokre?lony.
3. Rozwi?zanie umowy mo?e nast?pi? na skutek  skasowania  konta  u?ytkownika na jego pro?b? lub w wyniku usuni?cia go przez administracj? serwisu z powodu:
* notorycznego ?amania Regulaminu, trollowania, natarczywego spamu,
* podejmowania dzia?a? niezgodnych z prawem, nagannych moralnie i etycznie,
* dzia?ania na szkod? serwisu.
4. Serwis motodrivers.pl zastrzega, i? cz??? oferowanych przez niego us?ug jest odp?atna – informacja o odp?atno?ci danej us?ugi wraz z odpowiednim cennikiem dost?pna jest na stronie www umo?liwiaj?cej dost?p do danej us?ugi.

§3

1. Dost?p do serwisu uzyskuje u?ytkownik po uprzedniej rejestracji polegaj?cej na wype?nieniu stosownego formularza znajduj?cego si? na stronie www serwisu. Rejestracja oprócz konieczno?ci podania otrzymanego ci?gu klucza rejestracyjnego, wymaga tak?e podania nast?puj?cych danych osobowych: imienia, nazwiska oraz dzia?aj?cego adresu poczty elektronicznej e-mail. U?ytkownik mo?e w ka?dej chwili przerwa? procedur? rejestracji, usuwaj?c tym samym rejestrowane dane z systemu.
2. Wype?niaj?c i przekazuj?c za po?rednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny u?ytkownik:
* akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
* wyra?a zgod? na gromadzenie i przetwarzanie przez motodrivers.pl zawartych w formularzu danych w zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z us?ug serwisu,
* potwierdza autentyczno?? zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
* wyra?a zgod? na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe, komunikatów oraz informacji handlowych wysy?anych przez motodrivers.pl, w imieniu w?asnym lub na zlecenie innych podmiotów.
3. W przypadku stwierdzenia podania przez u?ytkownika nieprawdziwych danych, zg?oszenia naruszania dóbr osobistych przez innego u?ytkownika lub osob? trzeci?, administracja serwisu ma prawo:
* wezwa? u?ytkownika do bezzw?ocznego usuni?cia danych, które s? nieprawdziwe,
* zablokowa? konto do wyja?nienia sprawy,
* skasowa? konto u?ytkownika ignoruj?cego upomnienia administracyjne,
* w wypadku uzasadnionych w?tpliwo?ci, co do prawdziwo?ci danych, którymi pos?uguje si? u?ytkownik w serwisie, za??da? przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzaj?cych to?samo??.

§4

Ka?dy u?ytkownik serwisu motodrivers.pl ma mo?liwo?? wgl?du, aktualizacji i usuni?cia danych dotycz?cych jego osoby. W przypadku usuni?cia danych u?ytkownik traci mo?liwo?? z korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim dane te s? niezb?dne do korzystania z udost?pnionych przez serwis us?ug. Usuni?cie danych koniecznych do rejestracji u?ytkownika w serwisie jest równoznaczne z utrat? mo?liwo?? korzystania z serwisu, w tym z utrat? dost?pu do materia?ów znajduj?cych si? w profilu w chwili jego kasacji.
§5

1. Wraz z rejestracj? u?ytkownik uzyskuje prawo do korzystania z us?ug ?wiadczonych w ramach serwisu motodrivers.pl:
* nawi?zywania i rejestracji kontaktów z innymi u?ytkownikami,
* umieszczania w?asnych danych celem uzyskania kontaktów z innymi u?ytkownikami serwisu,
* korzystania z mechanizmów wyszukuj?cych celem poszukiwania innych u?ytkowników,
* udzia?u w dyskusjach prowadzonych forach i grupach tematycznych, wyra?ania opinii
* tworzenia grup tematycznych,
* umieszczania w serwisie og?osze?,
* odbierania i wysy?ania wiadomo?ci, korzystania z poczty w serwisie
* dzielenia si? z innymi u?ytkownikami informacjami na temat wydarze? artystycznych, opiniowania
* polecania innym u?ytkownikom wybranych przez siebie serwisów oraz stron www.
2. Szczegó?owe zasady korzystania z oferowanych przez motodrivers.pl us?ug, zawarte s? w ich regulaminach, dost?pnych na odpowiedniej dla danej us?ugi stronach serwisu .

§6

1. Wraz z rejestracj? u?ytkownik wyra?a zgod? na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych. Administratorem powy?szych danych jest motodrivers.pl  z siedzib? w Poznaniu ul. Kry?owa 5.
2. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przysz?o?ci, przez nast?pców prawnych firmy motodrivers.pl  z siedzib? w Poznaniu, ul. Kry?owa 5.
3. Gromadzone przez serwis dane nie b?d? udost?pniane innym podmiotom, bez uzyskania uprzedniej zgody u?ytkownika.
4. U?ytkownik ma prawo dost?pu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupe?niania, ??dania zaprzestania ich przetwarzania ze wzgl?du na szczególn? sytuacj? oraz wobec przekazania danych innym podmiotom.

§7

1. Materia?y i informacje, a w szczególno?ci teksty, rozwi?zania nawigacyjne, wybór i uk?ad prezentowanych w serwisie tre?ci, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materia?y audio i wideo, kompilacje materia?ów oraz opracowania stanowi? w?asno?? serwisu motodrivers.pl, wy??czaj?c te, które stanowi? odr?bn? w?asno?? innych producentów, dystrybutorów i us?ugodawców. Ochrona prawa w?asno?ci serwisu dotyczy równie? wszelkich materia?ów, które serwis motodrivers.pl dostarcza u?ytkownikom drog? elektroniczn?, w szczególno?ci za pomoc? poczty elektronicznej.
2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wy?wietlanie, przesy?anie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materia?ów, o których mowa w ust. 1, a tak?e odsy?anie i sprzeda? tych materia?ów nie jest dopuszczalne - chyba, ?e na podstawie odpowiedniego upowa?nienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

§8

1. Umieszczaj?c materia?y w serwisie motodrivers.pl, u?ytkownik wyra?a zgod? na wykorzystanie ich przez innych u?ytkowników, w zakresie ich osobistego u?ytku.
2. U?ytkownik serwisu motodrivers.pl uprawniony jest do korzystania z materia?ów umieszczonych w serwisie przez innych u?ytkowników jedynie w zakresie w?asnego u?ytku osobistego. Wykorzystywanie tych materia?ów w innym zakresie jest niedopuszczalne - chyba, ?e na podstawie odpowiedniego upowa?nienia udzielonego przez osob? do tego uprawnion?.
3. Umieszczaj?c materia?y w serwisie motodrivers.pl u?ytkownik wyra?a zgod? na nieodp?atne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie i rozpowszechnianie zamieszczonych przez siebie materia?ów, udziela motodrivers.pl nieodp?atnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, w ramach prowadzonego serwisu motodrivers.pl, na korzystanie z zamieszczonych materia?ów na nast?puj?cych polach eksploatacji:
* utrwalania i zwielokrotniania utworu poprzez wytwarzanie jak?kolwiek technik? egzemplarzy utworu, w tym technik? drukarsk?, reprograficzn?, zapisu magnetycznego oraz technik? cyfrow?,wprowadzania do obrotu, u?yczenie lub najem orygina?u albo egzemplarzy,
* publicznego wykonania, wystawienia, wy?wietlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a tak?e publicznego udost?pniania utworu w taki sposób, aby ka?dy móg? mie? do niego dost?p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
* wykorzystania wizerunku u?ytkownika oraz innych osób utrwalonych w materia?ach, w tym w szczególno?ci lecz nie ograniczaj?c do wykorzystania wizerunku utrwalonego na zdj?ciach, w filmach czy te? w materia?ach d?wi?kowych,
* wykorzystania materia?ów w ca?o?ci lub we fragmentach, wraz z prawem ??czenia ich z innymi materia?ami,
* umieszczania materia?ów w bazach danych serwisu motodrivers.pl,wykorzystania materia?ów do promocji i reklamy serwisu motodrivers.pl.
4. Umieszczaj?c materia?y w serwisie motodrivers.pl u?ytkownik wyra?a zgod? na ich wykorzystanie w ramach emitowanych przez motodrivers.pl na zlecenie innych podmiotów, niewykraczaj?cych poza serwis motodrivers.pl, spersonalizowanych form reklamowych. Wykorzystanie materia?ów u?ytkownika, w tym w szczególno?ci wizerunku u?ytkownika oraz innych osób utrwalonych w materia?ach utrwalonego w materia?ach, w spersonalizowanych formach reklamowych widoczne jest jedynie dla danego u?ytkownika, po zalogowaniu si? w serwisie motodrivers.pl. Wykorzystanie materia?ów u?ytkownika nie jest zwi?zane w ?aden sposób z przekazaniem materia?ów na rzecz podmiotu zlecaj?cego emisj? formy reklamowej.
5. U?ytkownik udziela serwisowi motodrivers.pl prawa do nieodp?atnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególno?ci prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przek?adu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materia?ów dostarczanych do serwisu motodrivers.pl - nawet po jego rezygnacji b?d? usuni?ciu u?ytkownika z serwisu, z wyj?tkiem przypadków gdy postanowienia regulaminów poszczególnych us?ug stanowi? inaczej.

§9

1. Ka?dy z u?ytkowników serwisu motodrivers.pl zobowi?zany jest do korzystania z us?ug serwisu w sposób zgodny z obowi?zuj?cym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, pozosta?ych regulaminów dotycz?cych poszczególnych us?ug serwisu, które stanowi? postanowienia szczególne w stosunku do niniejszego regulaminu i stosuj? si? bezpo?rednio oraz z zasadami wspó??ycia spo?ecznego i dobrymi obyczajami. W szczególno?ci u?ytkownik zobowi?zany jest do:
* powstrzymywania si? od jakichkolwiek dzia?a? mog?cych utrudni? lub zak?óci? funkcjonowanie serwisu oraz korzystania z us?ug serwisu w sposób uci??liwy dla innych u?ytkowników,
* przekazywania prawdziwych danych osobowych, w szczególno?ci niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniej?cych u?ytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako w?asnych danych osobowych, korzystania z kont innych u?ytkowników czy udost?pniania w?asnych kont innym osobom,
* przestrzegania autorskich praw maj?tkowych oraz praw wynikaj?cych z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów u?ytkowych i przemys?owych innych osób,
* powstrzymywania si? od jakichkolwiek dzia?a? naruszaj?cych prywatno?? innych u?ytkowników, w szczególno?ci, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych u?ytkownikach, bez ich wyra?nej zgody, w zakresie innym ni? to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozosta?ych regulaminów dotycz?cych poszczególnych us?ug serwisu,
* bie??cej aktualizacji swoich danych udost?pnionych w ramach serwisu.
2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie oraz przekazywanie za jego po?rednictwem tre?ci i materia?ów sprzecznych z obowi?zuj?cym prawem i z zasadami wspó??ycia spo?ecznego, tre?ci wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, tre?ci uwa?anych powszechnie za obra?liwe, naruszaj?cych dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nak?aniaj?cych do pope?nienia przest?pstwa, propaguj?ce przemoc, nagannych moralnie, naruszaj?cych dobre obyczaje i zasady Netykiety oraz godz?cych w dobre imi? serwisu. Umieszczanie w/w tre?ci pomimo upomnie?, skutkowa? b?dzie blokad? administracyjn?, a w uzasadnionych przypadkach usuni?ciem konta z serwisu.
3. Niedopuszczalne s? jakiekolwiek dzia?ania u?ytkowników zwi?zane z wykorzystywaniem uzyskanych za po?rednictwem serwisu, informacji dotycz?cych innych u?ytkowników oraz dzia?ania polegaj?ce na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsy?ania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam), prowadzenia nieuzgodnionej z serwisem dzia?alno?ci komercyjnej, reklamowej i promocyjnej.
4. Wysy?anie niezamówionej informacji handlowej w sposób uci??liwy dla innych u?ytkowników, pomimo uprzedniego upomnienia administracyjnego, skutkowa? b?dzie usuni?ciem konta oraz blokad? systemow? domeny/nazwy/ci?gu znaków uniemo?liwiaj?c? pos?ugiwanie si? nimi niezale?nie od intencji wpisuj?cego, w ca?ym serwisie.
5. Zabrania si? umieszczania w serwisie i rozpowszechniania za jego po?rednictwem:
* oprogramowania obj?tego prawami innych osób - bez w?a?ciwego upowa?nienia,
* oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dost?pu do danych informatycznych, istotnego zak?ócania lub uniemo?liwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zak?ócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
* hase? komputerowych, kodów dost?pu lub innych danych umo?liwiaj?cych nieuprawniony dost?p do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

§10

1. W przypadku, w którym materia? umieszczony przez u?ytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Serwis motodrivers.pl jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usuni?cia.
2. Serwis motodrivers.pl zastrzega mo?liwo?? czasowego zablokowania, a nawet usuni?cia konta, w przypadkach powa?nego naruszenia zasad Regulaminu oraz dzia?alno?ci na szkod? serwisu lub innych u?ytkowników. Usuni?cie z serwisu ma charakter trwa?y i skutkuje kasacj? wszystkich kolejnych kont u?ytkownika, o ile administracja serwisu nie zadecyduje inaczej.
3. U?ytkownikowi przys?uguje prawo do odwo?ania si? od ka?dej dotycz?cej go decyzji administracji serwisu, poprzez z?o?enie reklamacji wraz z wyja?nieniem stanu faktycznego za po?rednictwem formularza kontaktowego.
4. Po rozpatrzeniu informacji u?ytkownik otrzyma odpowied? wraz z uzasadnieniem zaj?tego stanowiska.
5. Reklamacja rozpatrzona raz, nie b?dzie rozpatrywana ponownie.

§11

1. Serwisowi motodrivers.pl przys?uguje wy??czne prawo ustalania zawarto?ci serwisu, w tym tak?e prawo do jednostronnego, w ka?dym czasie, usuni?cia i modyfikacji tre?ci oraz funkcji serwisu, uniemo?liwienia u?ytkownikowi dost?pu do serwisu, zaprzestania prowadzenia serwisu, a tak?e ka?dej z jego us?ug, przeniesienia praw do serwisu oraz podj?cia wszelkich dozwolonych przez prawo czynno?ci zwi?zanych z serwisem.
2. Serwis motodrivers.pl zastrzega tak?e, ?e przys?uguje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z serwisu, w tym zasad korzystania z udost?pnianych przez serwis us?ug, bez konieczno?ci uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególno?ci dotyczy to mo?liwo?ci wprowadzania odp?atno?ci za korzystanie z udost?pnionych us?ug.
3. Korzystanie przez u?ytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacj?.

§12

1. Serwis motodrivers.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? i form? materia?ów i informacji umieszczonych w serwisie przez u?ytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialno?ci za naruszenie przez u?ytkowników praw autorskich oraz innych praw u?ytkowników lub osób trzecich.
2. W przypadku, gdy w wyniku dzia?a? administracyjnych lub w wyniku otrzymania informacji od innego u?ytkownika lub osoby trzeciej serwis uzyska informacj?, i? umieszczone przez u?ytkownika materia?y naruszaj? lub mog? narusza? prawa autorskie oraz inne prawa u?ytkowników lub osób trzecich wezwie u?ytkownika do potwierdzenia tytu?u prawnego do materia?ów pod rygorem ich natychmiastowego usuni?cia przez administracj? serwisu.
3. Serwis motodrivers.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci za umieszczone w serwisie informacje i materia?y dotycz?ce produktów i us?ug, takich jak: opisy produktów i us?ug, informacje o ich dost?pno?ci, cenach i u?yteczno?ci, porównania do innych produktów i us?ug. Wszystkie materia?y, które nie s? wyra?nie oznaczone jako materia?y o charakterze reklamowym, udost?pniane s? wy??cznie w celach informacyjnych i nie mog? wyra?a? wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.
4. Serwis motodrivers.pl nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez u?ytkownika lub inn? osob? materia?ów i informacji uzyskanych za po?rednictwem serwisu, w tym tak?e materia?ów i informacji uzyskanych przez u?ytkownika za po?rednictwem odp?atnych us?ug oferowanych przez serwis.

§13

1. Serwis motodrivers.pl wyra?nie zastrzega, i? korzystanie z serwisu i udost?pnianych przez niego us?ug odbywa si? na wy??czne ryzyko u?ytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materia?y, a tak?e dostarczane za po?rednictwem serwisu produkty i us?ugi nie s? obj?te gwarancj? motodrivers.pl co do ich warto?ci, przydatno?ci, zupe?no?ci, kompletno?ci czy u?yteczno?ci.
2. Serwis nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów i nie jest odpowiedzialny za nale?yt? jako?? towarów i us?ug. Nie jest tak?e odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienale?ytego wykonania zaci?gni?tych przez kogokolwiek, za po?rednictwem serwisu, zobowi?za? oraz zdolno?ci tych osób do zaci?gania zobowi?za?.

§14

1. Serwis motodrivers.pl nie udziela tak?e ?adnej gwarancji, i? wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu takie jak formularze, odno?niki, mechanizmy wyszukuj?ce b?d? dzia?a?y w sposób prawid?owy.
2. Serwis motodrivers.pl nie ponosi odpowiedzialno?ci za ewentualne szkody jakie mog? powsta? w wyniku b??dów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powy?szych mechanizmów.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialno?ci za jako?? i ci?g?o?? us?ugi dost?pu do sieci Internet jak równie? za ewentualne szkody powsta?e w wyniku b??dów, awarii i przerw w dost?pie do sieci Internet.

§15

Regulamin wchodzi w ?ycie w dniu 1 maja 2010r.

Written by :
admin
 

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
Zaloguj się z Facebooka

U?ytkownicy online

0 użytkownikĆ³w i 44 gości online

Wpisy na tablicy

Dzisiaj
ekivimyj zmienił(a) swĆ³j awatar.
01:42
05:49
yvanari zmienił(a) swĆ³j awatar.
05:49
ujyserij zmienił(a) swĆ³j awatar.
12:34
Wczoraj